Zapytanie o cenę Zc/02/DT/07 z 09.02.2007r

Augustów, dnia 12

Augustów, dnia 09.02.2007r.

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ   Nr Zc/02/DT/07

 

Zamawiający: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Adres: ul. mjr Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

telfax: (087) 643 67 58; (087) 643 67 59

 

  1. Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów i środków do utrzymania czystości  w obiekcie CSiR w Augustowie wg załącznika nr 1 do Zc/02/DT/07.
  2. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ø      każdy dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

Ø      wymaga się, aby oferta była dostarczona pocztą na adres zamawiającego,

Ø      wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań,

Ø      dopuszcza się składanie ofert częściowych.

  1. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ø      wymaga się, aby oferta była dostarczona pocztą na adres zamawiającego do dnia 26.02.2007r. do godziny 1200,

Ø      otwarcie nadesłanych ofert nastąpi w dniu 26.02.2007r. o godzinie 1215  w sekretariacie CSiR w Augustowie.

  1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

Ø      wypełniony formularz  ofertowy - załącznik nr 1 do Zc/02/DT/07,

Ø      wypełnione oświadczenie dostawcy - załącznik nr 2 do Zc/02/DT/07,

Ø      dokumentacja:

-         Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,

-         Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej,

-         Instrukcja użytkowania w języku polskim.

  1. Wymagania:

Ø      cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane  z dostawą do magazynu zamawiającego, ubezpieczeniem  i opakowaniem,

Ø      w cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki   wraz z podatkiem od towarów i usług VAT,

Ø      podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy,

Ø      płatność przelewem w ciągu 14 dni,

Ø      terminy dostaw i ilości zamawianych środków chemicznych uzgadniane będą telefonicznie,

Ø      opakowania:

-         opakowania środków chemicznych muszą być oznakowane kartami identyfikacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-         ciężar pełnych opakowań nie może przekraczać 20 kg.

  1. Zawarcie umowy:

Ø      Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się  najkorzystniejsza.

                  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej . O miejscu i dokładnym terminie               

                  zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę.

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Wasilewski

Wprowadzający: Tomasz Wasilewski

Data modyfikacji: 2007-03-09

Opublikował: Monika Orzechowska

Data publikacji: 2007-03-09