Zapytanie o cenę Nr Zc/04/DT/07

Termin ważności strony 2007-04-13
Augustów, dnia 06

Augustów, dnia 28.03.2007r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ   Nr Zc/04/DT/07

Zamawiający: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Adres: ul. mjr Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

telfax: (087) 643 67 58; (087) 643 67 59

  1. Przedmiot zamówienia: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej wg załącznika nr 1 do Zc/04/DT/07.
  2. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ø      każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

Ø      wymaga się, aby oferta była dostarczona pocztą na adres zamawiającego,

Ø      wymaga się, aby każda strona dokumentacji ofertowej była podpisana  przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań,

Ø      nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  1. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ø      wymaga się, aby oferta była dostarczona pocztą na adres zamawiającego do dnia 13.04.2007r. do godziny 1200,

Ø      otwarcie nadesłanych ofert nastąpi w dniu 13.04.2007r. o godzinie 1215  w obiekcie CSiR w Augustowie - sekretariat.

  1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

Ø      wypełniony formularz  ofertowy - załącznik nr 1 do Zc/04/DT/07,

Ø      wypełnione oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do Zc/04/DT/07.

  1. Wymagania:

Ø      cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane  z dostawą do magazynu zamawiającego, ubezpieczeniem  i opakowaniem,

Ø      w cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki  wraz z podatkiem od towarów i usług VAT,

Ø      podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy,

Ø      płatność przelewem w ciągu 14 dni,

Ø      terminy dostaw i ilości zamawianych środków chemicznych uzgadniane będą faxem lub telefonicznie,

Ø      opakowania:

-         opakowania środków chemicznych muszą być oznakowane kartami identyfikacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-         ciężar pełnych opakowań nie może przekraczać 40 kg,

-         odbiór opakowań zwrotnych na koszt wykonawcy.

Ø      dokumentacja:

-         Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,

-         Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej,

-         Świadectwo Jakości,

-         Instrukcja użytkowania w języku polskim.

  1. Zawarcie umowy:

Ø      Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się  najkorzystniejsza.

Ø      Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej . O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę.

                                                                                       

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Wasilewski

Wprowadzający: Tomasz Wasilewski

Data modyfikacji: 2007-03-28

Opublikował: Monika Orzechowska

Data publikacji: 2007-03-28