Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomostu Ra

Termin ważności strony 2016-05-25

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert w procedurze właściwej dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164). W zadaniu pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie” 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, zwany dalej "Zamawiającym", ul. Sucharskiego 15 16-300 Augustów NIP 8461661554 Tel. 87 643 67 58 strona: www.basenaugustow.pl e-mail: info@basenaugustow.pl miejsce publikacji SIWZ: http://csir-augustow.pbip.pl/ dokumentacja techniczna inwestycji „Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie: ftp://urzad.augustow.pl/przetargi/2016/pomost. 2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie”. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oznaczenie CPV 71.24.70.00-1 3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: 1). Andrzej Zarzecki - 87 643 67 58 2). Joanna Tułazińska- 87 643 67 58 3). Robert Sobolewski 87 643-42-21 4. Termin realizacji zamówienia: od 03.03.2016r. – do końca okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlano – montażowe. 5. Dokumentację zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, zwany dalej "Zamawiającym", ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów. 6. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do sekretariatu pływalni, do dnia 23.02.2016 r. do godz. 10:00. 7. Kryteria wyboru oferty: 100% cena 8. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert 9. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie. Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektu budowlanego –pomostu (z wyłączeniem pomostu pływającego) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o powierzchni minimalnej 600 m². 2) posiadają potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, mostowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Augustów, dnia 17.02.2016 r. Zatwierdzam: Andrzej Zarzecki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Olszewska

Wprowadzający: Agnieszka Olszewska

Data modyfikacji: 2016-03-24

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2016-02-17