CSiR/05/DASiP/2016 Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie

Termin ważności strony 2016-04-07
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ftp://urzad.augustow.pl/przetargi/2016/pomost ________________________________________ Augustów: Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie Numer ogłoszenia: 40152 - 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sportu i Rekreacji , ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 643 67 58, faks 87 643 67 59. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie Przedmiot, zakres rzeczowy modernizacji pomostu drewnianego Radiowej 3 w Augustowie: Etap I roboty rozbiórkowe: 1. Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów - 358,52mb 2. Demontaż elementów wyposażenia pomostów: - knagi cumownicze - 80szt. - pierścienie cumownicze - 80szt. - drabinki kąpielowe - 6 szt. - lampy oświetlenia obiektowego - 13szt. - złącza kablowe/tablice rozdzielcze - 6szt. - stojaki na koła ratunkowe - 6szt. 3. Rozebranie drewnianego poszycia pomostu - 2.959,16m², 4. Rozebranie elementów konstrukcyjnych pomostu -podłużnice, poprzecznice, kleszcze, oczepy, krawężniki - 5.589,380mb, 5. Wymiana drewnianych osłon kabli energetycznych i przyłącza wodno - kanalizacyjnego - 6,23m³ 6. Szacowanie, segregacja, wywóz tarcicy z rozbiórki na odległość do 5km - 109,532t Etap II roboty montażowe. 7. Wykonanie konstrukcji pomostu - 147,083m³ 8. Wykonanie pokładu pomostu - 2.959,16m² 9. Wykonanie krawężników i balustrad pomostu - 358,52mb, 10. Odnowienie elementów wyposażenia pomostu z demontażu i ponowny ich montaż, 11. Oczyszczenie powierzchniowe i ponowna impregnacja preparatami olejowymi wszystkich powierzchni widocznych elementów stanowiących pokład pomostu, pokład pirsów i balustrad co roku do końca obowiązywania gwarancji. 12. Montaż słupków zabezpieczających przed wjazdem pojazdami czterokołowymi na molo, po 3 na każdym z trzech wejść. Drewno klasy C24 impregnowanego metodą ciśnieniową w autoklawach w klasie impregnacji i nasycenia impregnatem IV plus dwukrotnie malowane i zabezpieczone powierzchniowo preparatem, środkiem impregnacyjnym, oleistym z dodatkiem wosku, ekologicznym typu np. Altax olej do drewna lub równoważny. - zgodnie z PN-82/D-94021 (obecnie obowiązuje norma PN-EN 338:2004) Drewno przeznaczone na pomost powinno posiadać atest stwierdzający klasę drewna i być cechowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 2. Lokalizacja i stan prawny. Działka nr 4959 obr. 0002 (j. Necko), 1/42 obręb 0004 położona przy ul. Zarzecze w Augustowie. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa w zarządzie RZGW Warszawa i Gmina Miasto Augustów. Obiekt oddano do użytkowania w 2007r znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej Kanału Augustowskiego. 3. Stan istniejący. Konstrukcja szkieletowa pomostu: ruszt palowy z trzech rzędów pali drewnianych o rozstawie 260cm i średnicy 25cm, 6 rzędów pali o rozstawie 260cm i średnicy 25cm dla płyt pokładów, kleszcze podwójne 10*20cm łączące zespoły pali, belki podłużne 14*14cm, pokłady z bali grubości 5cm. Konstrukcja szkieletowa pomostu 4 pirsów: ruszt palowy z dwóch rzędów pali drewnianych o rozstawie 120cm i średnicy 20cm, kleszcze podwójne 8*15cm łączące zespoły pali, dźwigary o przekroju 14*14cm jako belki podłużnic, pokład z bali grubości 5cm, stężenia krzyżulcowe w ostatnich polach pali pirsów z bali 2*8*15*200cm. Poręcze: słupki główne o wymiarach 10*12*145cm, słupki pośrednie o wymiarach 10*8*130cm, pochwyt o wymiarach 10*12cm, krzyżulce o wymiarach 8*6cm. Bale odbojnic i ławek przy basenach od strony pirsów. Drewniane osłony kabli energetycznych pod pomostem oraz osłony przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wyposażenie pomostów: drabinka kąpielowa 6 stopniowa - 6szt., stojaki na koła ratunkowe - 6szt., knagi i pierścienie cumownicze - łącznie 160szt. 4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 4.1. Wymagania dla wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac pod nadzorem kierownika budowy oraz prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy będącego dokumentem służącym do śledzenia postępu prac remontowych oraz do komunikacji z Zamawiającym. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca odpowiedzialny będzie za ostateczny, prawidłowy dobór materiałów potrzebnych do wykonania zakresu zamówienia. Wykonawca musi uwzględniać najnowsze rozwiązania i warunki techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z zastosowania taniego rozwiązania nie będzie zaakceptowane. Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do wykonania robót remontowych przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji remontu rozwiązań zamiennych dotyczących stosowanych materiałów i środków. 4.2. Dokumentacja powiązana: Zamawiający zastrzega konieczność powiązania realizacji remontu z dokumentami potwierdzającymi klasę drewna, metodę zabezpieczeń drewna preparatami ochronnymi, zgodność zastosowanych materiałów i preparatów z obowiązującymi normami, i przepisami odrębnymi. II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających • do 50% wartości zamówienia podstawowego II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.42.00-1, 45.31.73.00-5, 45.33.20.00-3. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 27.000 zł (zgodnie z art. 45 ustawy Pzp). 2. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 08.03.2016r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. nr 42, poz. 275). 4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: PEKAO S.A. I O/Suwałki F/Augustów 21 1240 5787 1111 0010 6673 5293 z zaznaczeniem - Przetarg nieograniczony na Modernizację pomostu Radiowej 3 w Augustowie. 5. Wadium wpłacone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie, jeżeli środki znajdą się na wskazanym przez zamawiającego koncie przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenia wykonawcy • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu obiektu budowlanego -pomostu (z wyłączeniem pomostu pływającego) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o powierzchni minimalnej 600 m². • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenie wykonawcy • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, mostowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ocena spełniania tego warunku zostania dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów wg formuły spełnia nie spełnia • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 500 000,00 zł. Ocena tego warunku na podstawie przedstawionych dokumentów, wg formuły spełnia, nie spełnia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Zamówienie polegające na wykonaniu obiektu budowlanego -pomostu, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o powierzchni minimalnej 600 m².;; • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo finansowy SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 80 • 2 - okres gwarancji i rękojmi za wady - 20 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu. 2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia (ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego) dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług. 3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku: a) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany zakresu rzeczowego, b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ftp://urzad.augustow.pl/przetargi/2016/pomost Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15 16-300 Augustów. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15 16-300 Augustów (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2016-04-13

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2016-02-23