Ogłoszenie CSiR na najm pirsów stanowiących część molo "Plaży Radiowej Trójki"

Termin ważności strony 2012-04-26

OGŁOSZENE

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie — zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na najem pirsów stanowiących część molo „Plaży Radiowej Trójki” w Augustowie .

I. Oznaczenie nieruchomości:

Opis nieruchomości: cztery samodzielne pirsy (dł.21,68m; szer. 2m) oraz pirs narożny (dł.13 m, szer. 13 m) stanowiące część molo położone przy działce nr 4959;

Przeznaczenie nieruchomości: port bądź wypożyczalnia łodzi żaglowych i/lub motorowodnych;

Okres dzierżawy: do 3 lat ;

Cena wyjściowa czynszu dzierżawnego za jeden pirs rocznie: 1500 zł + obowiązujący podatek VAT ;

II. Oferta powinna zawierać:

  • imię ,nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot),
  • datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta, zawierający imię i nazwisko,
  • wyszczególnić czy oferta dotyczy pirsu nr I, pirsu nr II, pirsu nr III czy też pirsy nr IV,
  • oferowaną cenę za okres obowiązywania umowy, jednoznacznie bez podawania tzw. „przedziałów” i innych wariantów —liczbowo i słownie,
  • potwierdzoną za zgodność kserokopie odpisu z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • numer kontaktowy,
  • dodatkowe proponowane warunki ogłoszenia.

Centrum Sportu i Rekreacji zastrzega sobie:

a)prawo swobodnego wyboru oferenta,

b)zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c)prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Termin składania ofert od dnia 16.04.2012r. do 25.04.2012r.

Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 20 dni roboczych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2012 r. o godzinie 9 °°. w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Szczegółowe informacje o pirsach objętych ogłoszeniem (mapę sytuacyjną, proponowany wzór umowy dzierżawy), można uzyskać w Sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15 , lub telefonicznie (087) 643 67 58.

Ogłoszenie wywieszono w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: csir-augustow.pbip.pl oraz w prasie lokalnej — „Przegląd Powiatowy”

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Andrzej Zarzecki

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2012-04-18

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2012-04-18