Ogłoszenie CSiR o najmie pawilonu wraz z gruntem położonej nad jez.Necko - Plaża Miejska

Termin ważności strony 2012-05-25

OGŁOSZENIE

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie – zaprasza do składania pisemnych ofert

cenowych na dzierżawę lokalu - pawilonu wraz z gruntem o powierzchni 217,5 m²,

stanowiącego część działki oznaczonej nr geodezyjnym 1/34 położonego na Plaży

Miejskiej nad jez. Necko w Augustowie z przeznaczeniem na działalność gospodarczo –

usługową.

I. Oznaczenie lokalu:

– pawilon o wraz z gruntem o powierzchni 217,5 m², stanowiący część działki

oznaczonej nr geodezyjnym 1/34 położony na Plaży Miejskiej nad jez. Necko w

Augustowie,

– przyszły dzierżawca na własny koszt dostosuje wyżej wymieniony lokal do aktualnych

wymogów sanitarno – technicznych.

II. Przeznaczenie lokalu: działalność gospodarczo – usługowa.

III. Okres dzierżawy: do 3 lat (minimum 1 rok).

IV. Cena wyjściowa czynszu dzierżawczego wynosi: 33 000,00 zł + 23%VAT rocznie,

płatne w dwóch ratach: I rata do dnia 15 lipca, II rata do 15 września. Cena dzierżawy

nie obejmuje kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków.

– zasady waloryzacji opłat: waloryzacja stawki czynszu corocznie o wskaźnik wzrostu

cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS za rok ubiegły.

V. Oferta powinna zawierać:

– imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba

prawna lub inny podmiot,

– datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta, zawierający imię i nazwisko,

– oferowaną cenę netto za jeden rok obowiązywania umowy,

– proponowany okres obowiązywania umowy,

– rodzaj działalności, jaką zamierza oferent prowadzić w przedmiotowym lokalu,

– potwierdzoną za zgodność kserokopie odpisu z właściwego rejestru w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej,

– numer kontaktowy,

– dodatkowe proponowane warunki.

VI. Podstawowe kryteria wyboru dzierżawcy:

1) najwyższa zaoferowana cena dzierżawy, która przekracza próg minimalnej ceny,

2) propozycja prowadzonej działalności.

VII. Centrum Sportu i Rekreacji zastrzega sobie:

– zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert,

– prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Termin składania ofert od dnia 14.05.2012r. do dnia 23.05.2012r. do godz. 8:45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2012r. o godzinie 9:00 w siedzibie Centrum

Sportu i Rekreacji w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15.

Szczegółowe informacje o lokalu objętych ogłoszeniem, można uzyskać w Sekretariacie

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15, lub telefonicznie (087)

643 67 58.

Ogłoszenie wywieszono w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie na tablicy ogłoszeń

oraz opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

csir-augustow.pbip.pl oraz w prasie lokalnej – „Przegląd Powiatowy”.

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2012-05-14

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2012-05-14