Ogłoszenie CSiR w sprawie dzierżawy lokalu - powilonu POSTiW nad jez.Necko w Augustowie

Termin ważności strony 2014-04-17

Ogłoszenie Dyrektora CSiR w Augustowiem o dzierzawie lokalu-pawilonu wraz z gruntem o powierzchni 217,5 m2 oraz sanitariatu plaży stanowiącego część działki oznaczonej nr geodezyjnym nr 1/34 połozonego na Plaży Miejskiej nad jez. Necko w Augustowie z przeznaczeniem na działalność usługową;

OGŁOSZENIE

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie – zaprasza do składania pisemnych ofert

cenowych na dzierżawę lokalu - pawilonu wraz z gruntem o powierzchni 217,5 m², oraz

sanitariatu plaży stanowiącego część działki oznaczonej nr geodezyjnym 1/34

położonego na Plaży Miejskiej nad jez. Necko w Augustowie z przeznaczeniem na

działalność gospodarczo – usługową.

I. Oznaczenie lokalu:

– pawilon wraz z gruntem o powierzchni 217,5 m² oraz sanitariatu plaży stanowiącym

część działki oznaczonej nr geodezyjnym 1/34 położony na Plaży Miejskiej nad jez.

Necko w Augustowie.

II. Przeznaczenie lokalu: działalność usługowa.

III. Okres dzierżawy: do 3 lat – trzech sezonów letnich w okresach:

- od 01.05.2014 do 30.09.2014

- od 01.05.2015 do 30.09.2015

- od 01.05.2016 do 30.09.2016.

IV. Oferta powinna zawierać:

– proponowaną stawkę netto za każdy z sezonów przedmiotu ogłoszenia (do stawki

zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT) – określona kwota nie może zawierać

kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków,

– imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę,

– datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta, zawierający imię i nazwisko,

– proponowany okres obowiązywania umowy,

– rodzaj działalności, jaką zamierza oferent prowadzić w przedmiotowym lokalu,

– potwierdzoną za zgodność kserokopie odpisu z właściwego rejestru w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej,

– telefoniczny numer kontaktowy,

– dodatkowe proponowane warunki.

V. Podstawowe kryteria wyboru dzierżawcy:

1) najwyższa zaoferowana cena dzierżawy.

VI. Centrum Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo:

– zamknięcia ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert,

– odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Termin składania ofert od dnia 04.04.2014r. do dnia 17.04.2014r. do godz. 8:45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2014r. o godzinie 9:00 w siedzibie Centrum

Sportu i Rekreacji w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15.

Szczegółowe informacje o lokalu objętym ogłoszeniem, wzór umowy, można uzyskać w

Sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15, lub

telefonicznie (087) 643 67 58.

Ogłoszenie wywieszono w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie na tablicy ogłoszeń

oraz opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

csir-augustow.pbip.pl oraz w prasie lokalnej – „Przegląd Powiatowy”.

Dyrektor

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Andrzej Zarzecki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2014-04-04

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2014-04-04