Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora CSiR w Augustowie z dnia 01 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie z dnia 1 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Zarządzenie Nr 7/2009

Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

z dnia 1 września 2009 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej

w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie Instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wartość jednostki obliczeniowej w wysokości 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100).

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie instrukcji kasowej dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, Zarządzenie Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie instrukcji kasowej dla Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie oraz Zarządzenie Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie z dnia 27 września 2006r. w sprawie instrukcji kasowej dla Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Andrzej Zarzecki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2009-09-01

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2009-09-01