Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora CSiR w Augustowie z dnia 17 czerwca 2009 roku

Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora CSiR z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Zarządzenie Nr 6/2009

Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Na podstawie art. 104 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jednolity Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458) zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie Regulamin Pracy Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się Dział Ekonomiczny, Kadr i Spraw Socjalnych do zapoznania z jego treścią wszystkich pracowników i nowo zatrudnianych, co potwierdzą własnoręcznym podpisem na stosownym oświadczeniu.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 6/2007 Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie z dnia 1 sierpnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Dyrektor

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Andrzej Zarzecki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2009-07-15

Opublikował: Edyta Skowrońska

Data publikacji: 2009-07-15