Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prow.postęp.w trybie przetargu nieograniczonego

Termin ważności strony 2016-12-31

 Zamawiający:                                                                                               Augustów 23.11.2016 r.

                           Centrum Sportu i Rekreacji w  Augustowie

                          ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

 

 

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie   przetargu  nieograniczonego  na „Dostawa Energii Elektrycznej” – Nr :  CSiR/PZ/01/DT/16.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 Poz. 759), że:

1.Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na wyłonienie wykonawcy zadania pt.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego”, wybrana została najkorzystniejsza oferta  złożona przez firmę ENERGA - OBRÓT SA. , która zaoferowała wykonanie zadania za cenę brutto:  330 663,36 zł.

2.Nazwy (firmy), siedziby, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana oferentom    w każdym kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Oferenta

       Cena             oferowana    

brutto [zł]

Liczba

punktów   w jedynym kryterium (cena-100%)

1.

Elektrocieołownia  Andrychów Sp. z o. o

ul. Krakowska 83, 34,120 Andrychów

        337 069,20

  98,10

2.

BARTON ENERGIA Sp. z o.o.

Ul. Al. Krakowska 48, 05-090 Janki

330 968,40

99,91

3.

Energa obrót SA

Ul. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

330 663,36

100,00

4.

GOEE  ENERGIA Sp. z o.o.

Ul. Gwiaździsta 7C/2, 01-651 Warszawa

332 798,64

99,36

 

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia 23.11.2016 roku do godziny 12:00 wpłynęło cztery  oferty . W toku ich badania i oceny, stwierdzono kompletność  oraz zgodność z warunkami zawartym w SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.

W związku z tym, że jedynym kryterium oceny była cena, dokonano wyboru wykonawcy z najniższą ceną, którego oferta nie podlegała odrzuceniu. Wybrana oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów, tj. 100.

Dziękujemy za złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanego przez Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

                                                                                                               Dyrektor

                                                                                           Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2016-11-23

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2016-11-23