Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej

Termin ważności strony 2004-01-13
Augustów, dnia 06

ZAPYTANIE O CENĘ Nr Zc/01/DT/04

Zamawiający : Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Adres : ul.mjr Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

Telfax (087) 643 67 58; (087) 643 67 59 .

 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej wg załącznika nr 1 do Zc/01/DT/04 .

 2. Opis sposobu przygotowania oferty :

 • każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę ,

 • wymaga się, aby oferta była dostarczona faxem lub pocztą na adres zamawiającego ,

 • wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ,

 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych .

 1. Termin, sposób i miejsce składania ofert :

 • wymaga się, aby oferta była dostarczona pocztą lub faxem na adres zamawiającego do dnia 13.01.2004r. do godziny 900 ,

 • otwarcie nadesłanych ofert nastąpi w dniu 13.01.2004r. o godzinie 915 w obiekcie CSiR w Augustowie - sekretariat .

 1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów :

 • wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zc/01/DT/04 ,

 • wypełnione oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 do Zc/01/DT/04 .

 1. Wymagania :

 • cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do magazynu zamawiającego, ubezpieczeniem i opakowaniem ,

 • w cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki wraz z podatkiem od towarów i usług - VAT ,

 • podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy ,

 • płatność przelewem w ciągu 14 dni ,

 • terminy dostaw i ilości zamawianych środków chemicznych uzgadniane będą telefonicznie ,

 • opakowania :

  • opakowania środków chemicznych muszą być oznakowane kartami identyfikacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami ,

  • ciężar pełnych opakowań nie może przekraczać 40 kg ,

  • odbiór opakowań zwrotnych na koszt dostawcy .

 • dokumentacja :

  • Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny ,

  • Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej ,

  • Świadectwo Jakości ,

  • Instrukcja użytkowania w języku polskim .

  • Zawarcie umowy :

   • Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z dostawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza .

   • Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej . O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego oferenta .

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Wasilewski

Wprowadzający: Tomasz Wasilewski

Data modyfikacji: 2004-01-08

Opublikował: Radosław Czerwiński

Data publikacji: 2004-01-08