Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zam. publ. o wart. pon.30 000 EURO

Termin ważności strony 2016-09-07

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

Zamawiający informuje, że:

- do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zastrzega sobie prawo odwołania postępowania  lub zmiany warunków postepowania przed terminem składania ofert albo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny,

- zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

E-mail: info@basenaugustow.pl, strona: www.basenaugustow.pl

Tel. 087 643 67 58, fax. 087 643 67 59

Adres do korespondencji:

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

 1. Tryb zamówienia.

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO. Do niniejszego zamówienia
nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią” w Augustowie przy ul. Tytoniowej na działce nr 1130/3.

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem zamówienia powinna zawierać następujące elementy:

 1. koncepcja zagospodarowania terenu.
 2. projekt zagospodarowania terenu,
 3. projekt budowlano-wykonawczy,
 4. karta informacyjna przedsięwzięcia,
 5. przedmiary robót,
 6. kosztorys inwestorski,
 7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Opis przedmiotu zamówienia dołączony do zaproszenia (Załącznik nr 2).

 1. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- Andrzej Zarzecki - Dyrektor CSiR w Augustowie, tel. 87 643 67 58.

 1. Termin wykonania zamówienia.

Wymagane terminy realizacji zamówienia:

 

 1. koncepcja zagospodarowania terenu nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy. Do przedstawionej koncepcji Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag, które muszą być uwzględnione w realizacji przez Wykonawcę dalszych prac projektowych.
 2. pozostałe elementy prac projektowych dotyczące przedmiotu zamówienia do 31 października 2016r.
 3. nadzór autorski – po przystąpieniu przez Zamawiającego do rozpoczęcia realizacji inwestycji, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych zadania inwestycyjnego zrealizowanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy i uzyskania dla obiektu decyzji pozwolenia na użytkowanie.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
3 lat przed terminem otwarcia ofert zrealizował przynajmniej 3 zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią.

b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej
oraz konstrukcyjnej.

Zamawiający zastrzega prawo do zweryfikowania spełniania warunków udziału
w postępowaniu na etapie oceny ofert.

 1. Kryteria oceny ofert.
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 1. cena 90% - 90 pkt.
 2. termin wykonania specyfikacji technicznych - 10%- 10 pkt.
 1. W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 95 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej.
 2. Oczekiwany termin wykonania specyfikacji technicznych – 31.10.2016 r.
 3. W kryterium termin wykonania specyfikacji technicznych o wadze 10% - 10pkt. wykonawca otrzyma:

- za termin wykonania specyfikacji technicznych - 31.10.2016r. -  0pkt.

- za termin wykonania specyfikacji technicznych - 14.10.2016r. - 10pkt.

 1. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za obydwa kryteria. Ilość punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.
 2. Wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie na pływalni miejskiej w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów w godzinach urzędowania,
nie później niż do dnia 02.09. 2016 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.09.2016  r. o godzinie 12:15.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna zostać opisana w następujący sposób:

……………………………………

……………………………………

(Nazwa Wykonawcy)

……………………………………

……………………………………

(Siedziba -adres Wykonawcy)

Centrum Sportu i Rekreacji

w Augustowie

ul. Sucharskiego 15

16-300 Augustów

Oferta na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn. ”Wykonanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią”

 1. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 2. Zawartość oferty.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – Formularz nr 1,
 2. Formularz nr 2 – wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia
  wraz z załącznikami potwierdzającymi: posiadanie uprawnień do projektowania:
  w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjnej, przynależność do właściwej Okręgowej Izby Architektów RP, Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 3. Formularz nr 3 – wykaz wykonanych zamówień (do wykazu można dołączyć referencje),
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty albo reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona),
 5. Formularz nr 4 – formularz cenowy.

Oferta niekompletna będzie podlegać odrzuceniu.

Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oferty o dokumenty określone powyżej
w punktach 2, 3, 4 i 5. Zamawiający ma prawo uzupełnić ofertę we własnym zakresie
o dokumenty ogólnodostępne, potwierdzające posiadanie uprawnień, do podpisania oferty.

Zamawiający ma prawo wezwać telefonicznie Wykonawcę do uzupełnienia wyżej wymienionych dokumentów.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania w/w dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną pod warunkiem, że ich treść zostanie przekazana również pisemnie. Uzupełnienia faksem lub pocztą elektroniczną należy dokonać w dniu następnym po dniu wezwania Wykonawcy do uzupełnienia.

Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymagań określonych w dokumentach postępowania oraz oferty wykonawców nie spełniających warunków udziału
w postępowaniu.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Zamawiający zastrzega:

- prawo do odwołania postępowania lub zmiany warunków postępowania przed terminem składania ofert albo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny,

- możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najniższej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej,

- możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami przed zawarciem umowy.

W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.

Unieważnienie postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

 

 

Augustów .............................2016 r.

W załączeniu do niniejszego zaproszenia:

 1. Formularz nr 1 – formularz ofertowy,
 2. Formularz nr 2,
 3. Formularz nr 3,
 4. Formularz nr 4,
 5. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
 6. Załącznik nr 2 – projekt umowy,
 7. Załącznik nr 3 - oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

 

Formularz nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

do zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią”

Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:

Pełna nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Numer telefonu
 i faksu, e-mail

 

 

 

* W przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) należy podać dane wszystkich partnerów.

Osoba(y) uprawniona(e) do reprezentowania wykonawcy:

L.p.

Imię i nazwisko

Podstawa umocowania do reprezentowania wykonawcy

1.

 

 

2.

 

 

 1. W związku z zaproszeniem do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego
   pn. „Wykonanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami postępowania na następujących warunkach:

Kwota netto: ................................ zł. słownie: .......................................................................

Należny podatek VAT według stawki................... % wynosi................................. zł.

Kwota brutto: .............................. zł słownie: ........................................................................

w tym:

wynagrodzenie netto za dokumentację projektowo – kosztorysową wynosi:
.................................zł słownie: ............................................................................................

wynagrodzenie netto za nadzór autorski wynosi:

.................................zł słownie: ............................................................................................

 

 1. Termin realizacji: ...............................................................
 2. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres ................... dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
 4. Zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, projektami umowy i akceptujemy ich postanowienia
  bez zastrzeżeń.
 5. Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
 6. Oświadczamy, że oferując cenę określoną w punkcie 1 formularza oferty, należycie skalkulowaliśmy wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert.

 

                                                           ……………………………………………………..
                                                                       (imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

 

Formularz nr 2

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
 PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA*

do zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią”

L.p.

Pełna nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Numer telefonu
i faksu, e-mail

1.

 

 

 

2.

 

 

 

Oświadczamy, że przy realizacji niniejszego zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjnej:

Imię i nazwisko oraz podstawa dysponowania

Funkcja

Nr uprawnień

Zakres, specjalność uprawnień, informacje dotyczące doświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………….…………………

data, pieczęć oraz podpis osoby/osób wskazanej/wskazanych do realizacji zamówienia – posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjnej

……………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

*do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do projektowania, przynależność do właściwej izby oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Formularz nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

do zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią”

Wykonawca:

L.p.

Pełna nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Numer telefonu
i faksu, e-mail

1.

 

 

 

2.

 

 

 

Wykonane zamówienia:

L.p.

Zamawiający

(nazwa, adres, tel.)

Nazwa, zakres (opis) i termin realizacji zamówienia*

1.

 

 

2.

 

 

……………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

*do formularza można dołączyć referencje. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji dotyczących zrealizowanych zamówień.

 

Formularz nr 4

FORMULARZ CENOWY

do zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią”

Lp.

Rodzaj opracowania

Ilość

Wartość netto

1

2

3

4

1.

Koncepcja zagospodarowania terenu

2 egz.

+ wersja el.

 

1.

Projekt zagospodarowania terenu

6 egz.

+ wersja el.

 

2.

Projekt budowlano-wykonawczy

5 egz.

+ wersja el.

 

3.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

5 egz.

+ wersja el.

 

 

Przedmiary robót, kosztorys inwestorski

2 egz.

+ wersja el.

 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3 kpl

+ wersja el.

 

 

 

Nadzór autorski

-

 

 

 

 

RAZEM WARTOŚĆ NETTO

 

PODATEK VAT ……%

 

RAZEM BRUTTO

         
 

…………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2016-08-26

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2016-08-26