Ogłoszenie Dyrektora CSiR w Augustowie w sprawie dzierżawy części Plaży "Radjowej Trójki" nad jez.Ne

Termin ważności strony 2016-04-21

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie – zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na dzierżawę części Plaży „Radiowej Trójki” nad jez. Necko w Augustowie z przeznaczeniem na działalność sportowo – rekreacyjną, wypożyczalnię sprzętu plażowego i wodnego na okres do trzech lat.

OGŁOSZENE Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie – zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na dzierżawę części Plaży „Radiowej Trójki” nad jez. Necko w Augustowie z przeznaczeniem na działalność sportowo – rekreacyjną, wypożyczalnię sprzętu plażowego i wodnego na okres do trzech lat. I. Oznaczenie nieruchomości: Opis nieruchomości: część działki nr 1/42 ( do 150 m ²) stanowiąca część Plaży „Radiowej Trójki” położonej nad jez. Necko. Przeznaczenie nieruchomości: działalność sportowo – rekreacyjna, wypożyczalnia sprzętu plażowego i wodnego. Okres dzierżawy: do 3 lat ; Cena wyjściowa czynszu za przedmiot dzierżawy: 3 000 ,00zł + obowiązujący podatek VAT za jeden sezon/rok; II. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę , datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta, zawierający imię i nazwisko, oferowaną cenę netto za cały okres obowiązywania dzierżawy, rodzaj działalności, jaką zamierza oferent prowadzić na przedmiotowej powierzchni, potwierdzoną za zgodność kserokopie odpisu z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, numer telefonu kontaktowego. Centrum Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo: a) nie wybrania którejkolwiek z ofert, b) odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny. Termin składania ofert od dnia 07.04.2016r. do 20.04.2016r. do godz. 8:45. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godzinie 9 °° w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15. Szczegółowe informacje o przedmiocie objętym ogłoszeniem (mapę sytuacyjną, proponowany wzór umowy dzierżawy), można uzyskać w Sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15 , lub telefonicznie (087) 643 67 58. Ogłoszenie wywieszono w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: csir-augustow.pbip.pl oraz w prasie lokalnej – „Przegląd Powiatowy”. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Andrzej Zarzecki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2016-04-07

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2016-04-07