Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2016 dotyczącego opracowania dok. projekt.-koszt.

Termin ważności strony 2016-08-30

 

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie , ogłasza  zmianie ogłoszenia  z dnia 11.08.2016 roku dotyczące opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią” w Augustowie przy ul. Tytoniowej na działce nr 1130/3 w następujących punktach i załącznikach :

 

W zaproszeniu do złożenia ofert :

Pkt. V ppkt. b otrzymuje brzmienie:

„pkt. V ppkt. b) pozostałe elementy prac projektowych dotyczące przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2016r.”

 

Pkt. VII ppkt. 1,2,3 otrzymuje brzmienie:

„Pkt. VII ppkt

1 .Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1)cena 90% - 90 pkt

2)termin wykonania specyfikacji technicznych - 10%- 10 pkt

2.W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej.          

 3.W kryterium termin wykonania specyfikacji technicznych, wykonawca deklarujący najkrótszy termin wykonania zamówienia otrzyma  10 punktów a pozostali wykonawcy po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najkrótszego terminu wykonania - proporcjonalnie mniej. Oczekiwany termin wykonania specyfikacji technicznych – 30.11.2016 r. Punkty otrzymają ci wykonawcy, którzy zadeklarują termin wykonania krótszy od oczekiwanego.  „

Pkt VIII otrzymuje brzmienie :

„pkt VIII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie na pływalni miejskiej w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15, 16-300Augustów w godzinach urzędowania, nie później niż do dnia 24.08. 2016 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.08.2016  r. o godzinie 12:15. „

W Projekcie umowy:

W załączniku nr 2 §4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§4 pkt 2. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wszystkie prace projektowe składające się na przedmiot umowy nie później, niż do dnia 30.11.2016 r. z zastrzeżeniem ust. 4.”

 

 

 

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2016-08-18

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2016-08-18