Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

 

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy.

 

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

 1. mjr H. Sucharskiego 15

16-300 Augustów

 1. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy
 • Wymiar etatu: pełny wymiar
 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 1. Wymagania formalne:
 2. posiada obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie:
 • ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości, lub
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadania 6 – letniej praktyki w księgowości, lub
 • wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach budżetowych,
 3. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 4. znajomość przepisów samorządowych,
 5. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach budżetowych,
 6. znajomość przepisów płacowych,
 7. znajomość przepisów ZUS,
 8. znajomość obsługi programów: pakietu Doskomp, Płatnik, Portal GUS, E-Deklaracje.
 9. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,
 10. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 11. dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,
 12. umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
 13. biegła znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet),
 14. dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym
 15. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 16. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z przepisami dotyczącymi zasad budżetu,
 17. odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

 

 1. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej,
 2. odpowiedzialność za finanse publiczne,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
 1. realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w posiadaniu jednostki,
 3. kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników,
 4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
 5. Wymagane dokumenty
 6. list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 7. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 8. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 9. kserokopię dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,
 10. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o

niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,

przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji

kierowniczych (wzór w załączniku).

 1. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przekazujemy informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu (87) 643 67 58.

 

Inspektor ochrony danych

W sprawie przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej kontakt.itrs@gmail.com.

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w tym art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o

pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana

w dowolnym czasie.

 

Odbiorcy danych osobowych

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych innym odbiorcom jednak informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu

o naborze. Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych nie przewidzianych wymogiem ustawowym.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, które wykraczają poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 05.03.2021 do godziny 12:00

pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów;

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2021.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie CSiR w Augustowie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 643 67 58

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.csir.augustow.eu

oraz  stronie internetowej CSiR w Augustowie: www.basenaugustow.pl

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

bip.csir.augustow.eu

oraz  stronie internetowej CSiR w Augustowie: www.basenaugustow.pl

 

 

DYREKTOR

Centrum Sportu i Rekreacji

w Augustowie

Paweł Głowacki

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Ciszewska

Data wytworzenia: 2021-02-26

Wprowadzający: Administrator BIP CSiR

Modyfikujący: Administrator BIP CSiR

Data modyfikacji: 2021-02-26

Opublikował: Administrator BIP CSiR

Data publikacji: 2021-02-26