Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym CSiR - Zarządzenie nr 3/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2012

Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

z dnia 15 stycznia 2012r.

w sprawie zmian doRegulaminu Organizacyjnego

samorządowego zakładu budżetowego

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Na podstawie § 9Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/275/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 4/2010 Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie z dnia 8 września 2010 roku w sprawie ustaleniaRegulaminu Organizacyjnego samorządowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 5 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„Wykaz obiektów sportowo – rekreacyjnych zarządzanych przez Centrum określa Załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.”

2. Z dniem 15 stycznia 2012 roku zmienia się brzmienie „Schematu struktury organizacyjnej Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie”, stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

3. Z dniem 15 stycznia 2012 roku uchyla się dotychczasowe brzmienie Załącznika Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 i nr 3 znajdują się w załączniku do niniejszego zarząrzenia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2012-04-18

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2012-04-18